Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

Miejski Konserwator Zabytków

w Rudzie Śląskiej

 

 

aktualności

wnioski

dotacje

wirtualnaruda

prawo


pocztówki

zabytki

galerie

polecamy

 kontakt

 
 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 

1. Które budynki w mieście są objęte ochroną?

Budynki objęte ochroną konserwatorską zostały ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Dokument ten jest dostępny na naszej stronie internetowej:

https://www.wirtualnaruda.pl/GEZ.htm

 

2.Jakie są kompetencje Miejskiego Konserwatora Zabytków?

Najważniejsze zadania to m.in.

 • uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy wydawanych dla obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską,

 • uzgadnianie pozwoleń na budowę w stosunku do obiektów budowlanych objętych ochroną konserwatorską,

 • przedstawianie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku, w formie pisemnej, zleceń konserwatorskich,

 • prowadzenie badań zabytków lub przedmiotów posiadających cechy zabytków,

 • przyjmowanie zawiadomień o odkryciu, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem oraz dokonywanie oględzin obiektu,

 • umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub napisów,

 • wnioskowanie o przejęcie na własność Skarbu Państwa zabytków nieruchomych,

 • powierzanie zabytku lub grupy zabytków w opiekę społecznym opiekunom zabytków,

 • opracowywanie planów ochrony i konserwacji zabytków,

 • przeprowadzanie lustracji obiektów zabytkowych,

 • opiniowanie projektów adaptacji i modernizacji obiektów zabytkowych,

 • kształtowanie plastyczne miasta, opiniowanie pod względem estetycznym zamierzeń inwestycyjnych, w tym nośników reklamowych,

 • uzgadnianie pod względem konserwatorskim projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków

 • obsługa kancelaryjna Miejskiego Konserwatora Zabytków,

 • udzielanie informacji z zakresu działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków.

3.Jak uzyskać opinię konserwatorską?

Wystarczy złożyć wniosek 10.1 wraz z projektem inwestycji. Wnioski 10.2, 10.3, 10.4 i 10.5 dotyczą uzyskania pozwolenia konserwatorskiego dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

 

4.Jak złożyć wniosek o dotację?

Należy zapoznać się z regulaminem udzielnia dotacji oraz wypełnić wniosek o dotację. Zwracamy uwagę na konieczność spełnienia wszystkich warunków zawartych w regulaminie. Więcej informacji w dziale Dotacje.

 

5.Co to jest zabytek?

"Nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową"*

* - Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku

 

6.Czy może istnieć zabytek bez ochrony prawnej?

Tak, jeżeli zabytek nie został objęty żadną z form ochrony. Taki stan rzeczy nie powoduje jednak utraty walorów zabytkowych obiektu, przez co w przypadku zagrożeń zastosowanie mają przepisy karne dotyczące uszkodzenia, utraty lub zniszczenia zabytku.

 

7.Czy obiekt nie będący zabytkiem może podlegać uzgodnieniom z Konserwatorem Zabytków?

Tak. Jeżeli budynek nie będący zabytkiem znajduje się w strefie ochrony lub w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zabytkowych podlega uzgodnieniom konserwatorskim z uwagi na konieczność dostosowania się do zabytkowego kontekstu. Takie ustalenia przyjęto również w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto uzgodnieniu podlega kolorystyka obiektów znajdujących się w przestrzeniach publicznych oraz reklamy na terenie całego miasta.

 

8.Czy Konserwator opiniuję kolorystykę i reklamy?

Tak. W Rudzie Śląskiej Miejski Konserwator Zabytków posiada kompetencje Plastyka Miejskiego. Uzgodnieniu podlegają obiekty znajdujące się w przestrzeniach publicznych miasta oraz wszystkie szyldy i tablice reklamowe.

 

9.Czy można wyburzyć zabytek ze względu na zły stan techniczny?

Nie. "Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania (...) zabytki (...)"* - należy przeciwdziałać doprowadzaniu zabytku do złego stanu technicznego.

* - Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku

 

 

 

 

 

Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej

Urząd Miasta Ruda Śląska,  pl. Jana Pawła II 6